PRISTUP

INFORMACIJAMA

Kriteriji za određivanje naknade za dostavu informacije

17.01.2020.

ZAHTJEVI

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

01.05.2017.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

01.05.2107.

Zahtjev za pristup informacijama

01.05.2017.

IZVJEŠĆA

Godišnje izvješće 2016,

01.05.2017.

Godišnje izvješće 2020.

18.01.2021.

Godišnje izvješće 2017.

08.02.2018.

Godišnje izvješće 2018.

18.01.2019.

Godišnje izvješće 2019.

27.01.2020.

ODLUKE

Odluka - službenik za informiranje

01.02.2021.